Holamni qizi b.n
Salom hammaga men saytda yangiman,hulas ozim b.n bogan voqiya.Meni ismim Sherzod 94 yilman 2 yilarcha oldin Holamni qizi b.n oz oz gaplashib turardik keyin bilsam uni ham

kopya xxxxx Alina

Bo'limi: Ishxonada
O'qildi: 198 marta
Менинг исм Алина. 29
ёшдаман, эрга текканман,
хозирча болаларимиз йук.
Ёшимга нисбатан анча ёшман.
Мен сизларга мен ва
хамкасбим Катя билан
автомобилчилар кунида
содир булган вокеа хакида
хикоя килиб бермокчиман.
Биз унча катта булмаган бир
ташкилотда ишлаймиз.
Бизнинг вазифмиз
юкларимизни ташиш учун
буюртма бериш. Шу боисдан
куплаб юк ташувчилар ва
экспедиторлар билан
якиндан танишмиз. Бизни бир
корпоратив компанияси
автомобилчилар кунини
нишонлашга таклиф килди.
Бу жума куни булиб, эрим
кунлик ишда эди, Катянинг
эри тадбиркор булиб, доимо
сафарларда юрарди. Шунинг
байрамга боришимизга хеч
канака тускинлик йук эди.
Энди Катяни тасвирласам. У
мендан 1 ёш кичик, паст
буйли, кичкина кукракли
ориккина киз булиб,
курганлар уни усмир киз деб
уйларди. Вахоланки унинг 1
угли бор эди. Биз иккаламиз
узимизга оро бериб,
байрамни нишонлашга
тайёрландик. Курганлар
бизни очилиб кетибсизлар
деб юкори бахолашди. Кафе
ёнида бизни фирма
менеджерлари Дима ва
Андрей кутиб олишди.
Кафеда хамма жой банд
булиб, автомобилчилар
кезиб юрарди, айрим столлар
атрофида бизга таниш
чехралар бор эди. Бизнинг
стол атрофига 4 йигит ва Катя
иккаламиз жойлашдик. Энг
хайратланарлиси аёллардан
факат иккаламизгина
утирардик. Биз колган икки
йигит билан хам тездан
танишиб олдик, уларни Игорь
ва Сергей деб чакиришарди.
Хамма бизга гамхурик килар,
кувнок вокеаларни сузлаб
берар, раксга таклиф килар
ва бизнинг соглигимиз учун
кадах кутаришарди. Мен
йигитлар билан жуда
яикнлашиб кетганимдан,
узимни янада ёш, чиройли
хис килардим. Хаттоки
Катяни стол атрофидан йук
булиб колганини хам
сезмабман. Стол атрофида
Дима ва Игорь хам йук эди.
Мен Андрейдан улар каерга
кетганини сурадим. У кафеда
алохида мижозлар учун
хоналар булиб, у ерда чилим
тортиш мумкин, улар уша
ерда булса керак деди. У
мени бориб куришга таклиф
килди, мен рози булдим. У
мени олдинга утказиб, каёкка
юришни айтиб оркамдан
юрди. Мен иккита катта диван
ва стол журнали бир бирига
такаб куйилган кичкина
хонага кирдим. Хона коронги
булиб, дастлаб мен у ерда
ниам борлигини аниклай
олмадим. Мен ёнбошимда
Андрей туриб олиб, тузукрок
карашга куймади. Мен кузим
сал коронгуликка ургангач,
бир кадам ташладим ва
курган манзарамдан тухтаб
колдим. Олдимдаги журнал
столи устида ялангоч Катя
ётарди, унинг бир томонига
Дима, бошка томонига янги
танишимиз Игорь
жойлашгнади. Каятнинг
оёклари икки томонга кенг
очилганди, унинг
кичкинагина амида шидда
билан Диманинг кутоги
уриларди. Катя бу махалда
бизга унча таниш булмаган
йигитнинг кутогини
чанкоклик билан сурарди,
гох унинг учини яласа, гох
чукуррок огзига тикарди,
унинг икки кули кутокни
махкам ушлаб олган эди. Мен
кимирлашдан куркиб
турардим, юрагим дукиллаб
урарди. Мени бу холатдаги
хаяжонимни тасвирлаш
кийин. Бир томондан менинг
куз олдимда оилали аёл, бир
боланинг онаси булган
дугонам, учига чиккан
жалаблардек бир вактда
иккита бакувват йигитга
сиктираётгани эриш
туюларди. Иккинчи томондан
бу жуда хам ёкимли эди.
Бехаёларча оикки томонга
кенг очилган оёлар, куток
суришга интилганда
кимирлаётган орка,
кукраклар, нотаниш
йигитнинг кутогини ялаётган
лаб ва тил, Катянинг
тезлашган нафаси, буларнинг
хаммаси менда секс килиш
хиссини уйготди. Бу ёги
туман коплагандек булди.
Менк улларим билан
диваннинг бурчагига
суянганимни, куйлагим
кандай ечилаётганини,
колготка ва трусигим кандай
сирганиб пастга тушганини,
кимдир куполлик билан
оёкларимни кенгрок очиб,
елкамдан махкам ушлаб
олганини эалок-чалок
эсладим. Кейин кимнингдир
кутоги меникига осонгина
кирди. Кейин маълум
булишича бу Андрей экан.
Ёввойи эхтирос мени
каршилик курсатишимга йул
куймади. Мен кузларимни
юмиб олдим, илк эхтирос
мени даров камраб олди.
Кузимни очганимда энг
биринчи курганим бу
Катянинг сперма билан
бежалган юзи булди. Уни
энди уз холига куйишганди, у
нариги диванда булаётган
вокеаларни жимгина кузатиб
турарди. Кираётган кутокнинг
темпи узгарганига ва
1 2
» Teglar:mavjud emas!
Boshqa hikoyalar
Xамшира билан (копия)янгиси 2
...Men darsdan kelib,ujin qilganimdan so'ng N.opa b/n Z.ni tuyi o'tgandan 3 kundan k/n tel.da gaplashadigan bo'ldik,chunki N.opani eri tuydan ozroq qarz bo
Ehtiros iskanjasida 2
Man Afruza man erimi yoniga rusga keldim erim bilan juda baxtiyor edik u mani sogingandi kelgan kunlarim ertalabgacha sikib chiqardi keyinchalik har harda qilardi Sarvar
Яндекс.Метрика
© PORNUZ.RU | 2017-2020